.

Dene wos guet geit

Dene wos guet geit

Manni Matter

Dene wos guet geit giengs besser,
giengs dene besser wos weniger guet geit.
Was aber nid geit ohni dass’s dene weniger guet geit,  wos guet geit.

Drum geit weni
für dass es dene Besser geit, wos weniger guet geit.
Und drum geits o dene nid besser, wos guet geit.